Fiiller

Fiiller

Yunanca’da fiiller, kök ve ona bağlı olan çekim eklerinden yapılırlar. Kurala uysun ya da uymasın tüm fiillerin 1) şimdiki zaman kökü 2) geçmiş zaman kökü vardır. Fiillerin bütün zamanları bu iki kökten türetilir. Fiilin öznesi köke bağlı olan çekim ekine göre belirlenir.
Örnek: αγοράζω (satın almak) fiilinde αγοράζ- kısmı fiilin kökü, kısmı ise çekim ekidir. Kök kısmı sabit kalarak çekim ekleri değiştirilmek suretiyle filler çekilirler. Aşağıda αγοράζω fiilinin şimdiki / geniş zaman çekimi (Yunanca’da şimdiki zaman ile geniş zaman aynı formattır) verilmiştir. Yunanca’da etken fiiller 1. grup ve
2. grup diye iki kısma ayrılır. Biz önce etken (aktif) fiillerin 1. grubunu göreceğiz. Bu gruba giren ve kurala uyan fiillerin tamamı şimdiki zaman köküne ω, εις, ει, ουμε, ετε, ουν eklerinin eklenmesi suretiyle yapılır.
 
αγοράζ - ω              satın alıyorum / satın alırım αγοράζ - εις       satın alıyorsun / satın alırsın αγοράζ - ει  satın alıyor / satın alır
αγοράζ - ουμε         satın alıyoruz / satın alırız
αγοράζ - ετε            satın alıyorsunuz / satın alırsınız αγοράζ - ουν          satın alıyorlar / satın alırlar
 
Yukarıda çekimini gördüğümüz fiilin αγοράζω fiilinin şimdiki zaman kökü olan αγοράζ- şeklinden aşağıdaki zamanlar türetilir.
 

A) ŞİMDİKİ ZAMAN KÖKÜNDEN TÜRETİLEN ZAMANLAR (ETKEN ÇATI 1. GRUP FİİLLER)
 1. Şimdiki / Geniş Zaman: (çekimini yukarıda gördük)
 2. Şimdiki / Geniş Zamanın Hikayesi: Fiilin αγοράζ- köküne aşağıdaki ekleri eklemek suretiyle yapılır.
 
αγόραζ - α satın alıyordum / satın alırdım - α
αγόραζ - ες satın alıyordun / satın alırdın - ες
αγόραζ - ε satın alıyordu / satın alır - ε
αγοράζ - αμε satın alıyorduk / satın alırdık - αμε
αγοράζ - ατε satın alıyordunuz / satın alırdınız - ατε
αγόραζ - αν satın alıyorlardı / satın alırlardı - αν
 
Açıklama: Yunanca’da tüm geçmiş zamanlarda vurgu, kural gereği sondan üçüncü hecede bulunmak zorundadır. Bu nedenle iki heceli fiillerde hece tamamlamak için fiilin baş kısmına “ε” getirilir. Örnek: κλείνω (κλεί-νω) - έκλεινα (έ-κλει-να). Bu durum, çekimde fiil üç heceden az olduğu zaman uygulanır. Onun için, fiilin 1. ve 2. çoğul şahıslarından çekim eklerinin iki heceli olmasından dolayı bu ilave heceye lüzum yoktur.
 
 1. tekil έ-κλει-να               1. çoğul κλεί-να-με*
 2. tekil έ-κλει-νες             2. çoğul κλεί-να-τε*
 3. tekil έ-κλει-νε                3. çoğul έ-κλει-να
 
 1. Sürekli Gelecek Zaman: Yunanca’da Türkçe’den farklı olarak biri sürekli gelecek, diğeri ise basit gelecek zaman olmak üzere iki gelecek zaman vardır. Aralarındaki fark şudur; Basit gelecek zaman, gelecekte başlayıp bir müddet sürdükten sonra bitecek olan eylemi gösterir. Diğeri ise gelecekte başlayıp sürecek ya da tekrarlayacak olan eylemi gösterir. Bunu bir örnekle açıklayacak olursan; “Filiz yarın İstanbul’a gidecek” cümlesinde eylem yarın gerçekleşecek ve bitecek. Böyle bir eylem basit gelecek zamanla ifade edilir. “Filiz yarından itibaren her Cumartesi İstanbul’a gidecek” cümlesinde ise eylem yarından itibaren başlayacak ve her Cumartesi devam edecektir. Böyle bir cümle ise sürekli gelecek zaman ile ifade edilmektedir. Basit gelecek zaman, geçmiş zaman kökünden yapıldığı için daha sonra göreceğiz. Sürekli gelecek zamanı oluşturmak için fiilin şimdiki zaman çekimlerinin baş tarafına sadece “θα” sözcüğünü koymamış yeterli olmaktadır.
 
θα αγοράζ - ω             satın alacağım θα αγοράζ - εις      satın alacaksın θα αγοράζ - ει  satın alacak
θα αγοράζ - ουμε      satın alacağız
θα αγοράζ - ετε           satın alacaksınız θα αγοράζ - ουν satın alacaklar
 
 1. Gelecek Zamanın Hikâyesi: Bu zaman, şimdiki / geniş zamanın hikâyesi formatının baş tarafına “θα” sözcüğünü koymakla yapılır.
 
θα αγόραζ - α             satın alacaktım
θα αγόραζ - ες            satın alacaktın
θα αγόραζ - ε              satın alacaktı θα αγοράζ - αμε       satın alacaktık
θα αγοράζ - ατε          satın alacaktınız θα αγόραζ - αν     satın alacaklardı
 

B) GEÇMİŞ ZAMAN KÖKÜNDEN TÜRETİLEN ZAMANLAR (ETKEN ÇATI 1. GRUP FİİLLER)
Fiilin basit geçmiş zaman kökünü bulmak için birtakım kuralları bilmek gereklidir. Bu kurallardan en çok bilinenleri şunlardır:
 1. Şimdiki zaman kök bitimi -ν, -ζ, -θ olan fiillerde, geçmiş zamana dönüştürülürken bu harfler ’ya dönüşür. κλείνω - έκλεισα, αγοράζω - αγόρασα, νιώθω - ένιωσα.
Açıklama: ακούω - άκουσα istisnadır.
 1. Şimdiki zaman kök bitimi -ζ, -κ, -γ, -σκ, -χν, -γγ, -γχ, -ττ olan fiillerde bu bitimler geçmiş zaman kökü olurken olurlar. αλλάζω - άλλαξα, πλέκω - έπλεξα, ανοίγω - άνοιξα, διδάσκω - δίδαξα, τρέχω
- έτρεξα, διώχνω - έδιωξα, σφίγγω - έσφιξα, ελέγχω - έλεγξα, κηρύττω - κήρυξα
Açıklama: Şimdiki zaman bitimi -ζω olan fiillerin bir kısmı bu grupta da yer almaktadır. Özel bir kural olmadığı için bu fiiller ezberlenmelidir.
 1. Şimdiki zaman kök bitimi -π, -β, -φ, -πτ olan fiillerde, bu harfler
şekline dönüşür. λάμπω - έλαμψα, κόβω - έκοψα, γράφω - έγραψα, ανακαλύπτω - ανακάλυψα
 1. Şimdiki zaman kök bitimi -εύ olan fiillerde, bu harfler -εψ ’ya dönüşür. δουλεύω - δούλεψα
 
Basit geçmiş zaman kök yapımını böylece öğrendikten sonra bu kökten türetilen zamanları görelim.
 
 1. Basit Geçmiş Zaman: Yukarıdaki kurallarla bulduğumuz geçmiş zaman köküne geçmiş zaman ekleri olan α, ες, ε, αμε, ατε, αν(ε) eklerini eklemek suretiyle oluşturulur.
 
αγόρασ - α            satın aldım
αγόρασ - ες          satın aldın
αγόρασ - ε            satın alαγοράσ - αμε           satın aldık αγοράσ - ατε         satın aldınız αγόρασ - αν         satın aldılar


 1. Basit Gelecek Zaman: Fiilin geçmiş zaman köküne şimdiki zaman çekim eklerini getirmek suretiyle oluşturulur. Fiilin baş tarafına gelecek zaman karakteristiği olan “θα” sözcüğü getirilir.
 
θα αγοράσ - ω            satın alacağım θα αγοράσ - εις      satın alacaksın θα αγοράσ - ει  satın alacak
θα αγοράσ - ουμε        satın   alacağız θα αγοράσ - ετε     satın alacaksınız θα αγοράσ - ουν        satın alacaklar
 
 1. Geçmiş Zamanın Rivayeti: Bu zamanda fiil çekimi iki kısımdan oluşmaktadır. Fiilin çekiminin ilk kısmında daha sonra göreceğimiz έχω (sahip olmak) yardımcı fiilinden yararlanılır. İkinci kısım, fiilin geçmiş zaman köküne şimdiki zamanın çekim eklerinden 3. tekil şahsı eklemek suretiyle (αγοράσει) oluşturulmuştur. Birinci kısımda yer alan έχω çekilir, ikinci kısım olan αγοράσει ise sabit kalır. Aşağıda αγοράζω fiilinin geçmiş zamanın rivayeti çekimi yer almaktadır.
 
έχω αγοράσει                    satın aldıydım
έχεις αγοράσει                  satın aldıydın
έχει αγοράσει                     satın aldıydı έχουμε αγοράσει      satın aldıydık
έχετε αγοράσει                  satın aldıydınız
έχουν αγοράσει                satın aldıydılar
 
 1. Geçmiş Zamanın Hikayesi: Bu zamanda da fiil çekimi iki kısımdan oluşmaktadır. Fiilin çekiminin ilk kısmında έχω (sahip olmak) yardımcı fiilinin geçmiş zamanı olan είχα kullanılır. İkinci kısım ise, fiilin geçmiş zaman köküne şimdiki zamanın çekimeklerinden 3. tekil şahsı eklemek suretiyle (αγοράσει) oluşturulmuştur. Birinci kısımda yer alan είχα çekilir, ikinci kısım olan αγοράσει ise sabit kalır. Aşağıda αγοράζω fiilinin geçmiş zamanın hikayesi çekimi yer almaktadır.
 
είχα αγοράσει                    satın almıştım
είχες αγοράσει                   satın almıştın
είχε αγοράσει                     satın almıştı
είχαμε αγοράσει                satın almıştık
είχατε αγοράσει                satın almıştınız
είχαν αγοράσει                  satın almıştılar
 
 1. Gelecek Zamanın Rivayeti: Fiilin bu zamanı, geçmiş zamanın rivayeti şeklinin başına “θα” getirilmek suretiyle yapılır. Aşağıda αγοράζω fiilinin gelecek zamanın rivayeti çekimi yer almaktadır.
θα έχω αγοράσει              satın almış olacağım θα έχεις αγοράσει       satın almış olacaksın θα έχει αγοράσει satın almış olacak
θα έχουμε αγοράσει        satın almış olacağız
θα έχετε αγοράσει            satın almış olacaksınız
θα έχουν αγοράσει          satın almış olacaklar
 

- ETKEN ÇATI (AKTİF) 2. GRUP FİİLLER -
Etken çatı 2. grup fiiller kendi aralarında 2 kısma ayrılır. Bu fiillerden birinci kısımda yer alanlar αγαπώ fiili gibi çekilir ve ώ, άς, ά, άμε, άτε, ούν eklerini alır,
 
a) 2. grup fiillerin Şimdiki / Geniş Zamanı
 
αγαπ - ώ           seviyorum / severim αγαπ - άς    seviyorsun / seversin
αγαπ - ά            seviyor / sever αγαπ - άμε           seviyoruz / severiz
αγαπ - άτε         seviyorsunuz / seversiniz αγαπ - ούν       seviyorlar / severler
 
Açıklama: Αγαπώ fiili tekilin 1. tekil şahsı αγαπάω 3. tekil şahsı αγαπάει, 1. çoğul şahsı αγαπούμε, 3. çoğul şahsı ise αγαπάνε alternatif çekimlerine sahiptir. Bu formlar da kullanılmaktadır.
 
2. grup fiillerin ikinci kısımda yer alanlar ise οδηγώ fiili gibi çekilir ve ώ, είς, εί, ούμε, είτε, ούν eklerini alırlar.
 
οδηγ - ώ            (otomobil) sürüyorum / sürerim οδηγ - είς  (otomobil) sürüyorsun / sürersin οδηγ - εί            (otomobil) sürüyor / sürer
οδηγ - ούμε       (otomobil) sürüyoruz / süreriz
οδηγ - είτε         (otomobil) sürüyorsunuz / sürersiniz οδηγ - ούν     (otomobil) sürüyorlar / sürerler
 

b) 2. Grup fiillerin diğer zamanlarının çekimleri
(Sürekli Gelecek Zaman)
θα αγαπάω / αγαπώ        seveceğim θα αγαπάς  seveceksin θα αγαπάει / αγαπά                    sevecek θα αγαπάμε / αγαπούμε                                                    seveceğiz
θα αγαπάτε                             seveceksiniz θα αγαπάνε / αγαπούν                                                    sevecekler
 
(Şimdiki / Geniş zamanın Hikayesi)
αγαπούσα                       seviyordum / severdim
αγαπούσες                              seviyordun / severdin
αγαπούσε                                 seviyordu / severdi
αγαπούσαμε                            seviyorduk / severdik
αγαπούσατε                            seviyordunuz / severdiniz
αγαπούσαν                              seviyorlardı / severlerdi
 
(Gelecek Zamanın Hikâyesi)
θα αγαπούσα                  sevecektim
θα αγαπούσες                        sevecektin
θα αγαπούσε                           sevecekti
θα αγαπούσαμε                      sevecektik
θα αγαπούσατε                      sevecektiniz
θα αγαπούσαν                        seveceklerdi
 
(Basit Gelecek Zaman)
θα αγαπήσω                   seveceğim
θα αγαπήσεις                          seveceksin
θα αγαπήσει                            sevecek
θα αγαπήσουμε                      seveceğiz
θα αγαπήσετε                        seveceksiniz
θα αγαπήσουν                        sevecekler
 
(Basit Geçmiş Zaman)
αγάπησα                         sevdim
αγάπησες                                 sevdin
αγάπησε                                   sevdi
αγαπήσαμε                              sevdik
αγαπήσατε                              sevdiniz
αγάπησαν                                sevdiler
 
(Geçmiş Zamanın Hikâyesi)
είχα αγαπήσει                  sevmiştim
είχες αγαπήσει                   sevmiştin
είχε αγαπήσει                     sevmişti
είχαμε αγαπήσει                sevmiştik
είχατε αγαπήσει                 sevmiştiniz
είχαν αγαπήσει                   sevmişlerdi
 
(Geçmiş Zamanın Rivayeti)
έχω αγαπήσει                 sevdiydim
έχεις αγαπήσει                       sevdiydin
έχει αγαπήσει                         sevdiydi
έχουμε αγαπήσει                   sevdiydik
έχετε αγαπήσει                      sevdiydiniz
έχουν αγαπήσει                     sevdiydiler
 
(Gelecek Zamanın Rivayeti)
θα έχω αγαπήσει            sevmiş olacağım θα έχεις αγαπήσει       sevmiş olacaksın θα έχει αγαπήσει sevmiş olacak θα έχουμε αγαπήσει      sevmiş olacağız
θα έχετε αγαπήσει                sevmiş olacaksınız θα έχουν αγαπήσει sevmiş olacaklar
 
Açıklama: Yukarıda sadece etken çekimleri verilmiş olan gerek 1. grup, gerekse 2. grup fiillerin, edilgen şekilleri ile dilek-istek ve emir kipleri kitabımızın ilerleyen sayfalarında tablo halinde verildiğinden daha fazla ayrıntıya girilmemiştir.
 
-YARDIMCI FİİLLER -
 1. Έχω (sahip olmak) fiili Yunanca’da kullanımı çok sık olan bir yardımcı fiildir. Çekiminde 1. grupta yer alan fiillerin eklerini alır.
 
έχω      sahibim                             έχουμε    sahibiz
 
έχεις sahipsin έχετε sahipsiniz
έχει sahiptir έχουν sahiptirler
 
Έχω fiili, mülkiyet ve sahiplik bildirir. Türkçe’de sahip olunan şey ismin -e hali ile (eve sahibim) ifade edilirken, Yunanca’da ismin -i hali (evi sahibim) ile ifade edilir. Yani έχω fiilinden sonra gelen isim (fiilinin nesnesi) -i halinde bulunur. Örnek: Bir oğul ve iki kıza sahibim. (Bir oğlum ve iki kızım var.) Έχω ένα γιο και δυο κόρες. Bu cümlede yer alan “γιο” ve “κόρες” sözcükleri -i halindedir.
 
Bu fiilin diğer zamanları şöyledir;
 
θα έχω sahip olacağım θα έχουμε sahip olacağız
θα έχεις sahip olacaksın θα έχετε sahip olacaksınız
θα έχει sahip olacak θα έχουν sahip olacaklar
είχα sahiptim είχαμε sahiptik
είχες sahiptin είχατε sahiptiniz
είχε sahipti είχαν sahiptiler
θα είχα sahip olacaktım θα είχαμε sahip olacaktık
θα είχες sahip olacaktın θα είχατε sahip olacaktınız
θα είχε sahip olacaktı θα είχαν sahip olacaklardı
 
 1. Είμαι fiili de çok sık kullanılan bir yardımcı fiildir. Türkçe’de isim ya da sıfatın bitimine gelen -im (öğretmenim), -sin (sen çok gevezesin), -dır (bu yer dardır) anlamlarını verir. Hemen hemen bütün isim, sıfat, zamir vb. ile birlikte bulunabildiği için çok geniş kullanım alanı vardır. Kendine özgü bir çekimi vardır.
 
είμαι δάσκαλος                             öğretmenim
είσαι δάσκαλος                             öğretmensin
είναι δάσκαλος                              öğretmendir
είμαστε δάσκαλοι                         öğretmeniz
είστε (είσαστε*) δάσκαλοι         öğretmensiniz
είναι
δάσκαλοι                              öğretmendirler
 
* είσαστε çekimi de kullanılmakta olan bir formdur. Yukarıdaki çekimde 1. çoğul şahıstan itibaren “δάσκαλος” sözcüğünün çoğul şekli olan “δάσκαλοι” kullanılmıştır.
 

Bu fiilin diğer zamanları şöyledir;
θα είμαι olacağım θα είμαστε olacağız
θα είσαι olacaksın θα είστε olacaksınız
θα είναι olacak θα είναι olacaklar
ήμουν idim ήμαστε (ήμασταν) idik
ήσουν idin ήσαστε (ήσασταν) idiniz
ήταν idi ήταν idiler
θα ήμουν olacaktım θα ήμαστε olacaktık
θα ήσουν olacaktın θα ήσαστε olacaktınız
θα ήταν olacaktı θα ήταν olacaklardı
 
 • YUNANCA’YA ÖZGÜ BAZI KALIPLAR -
 
Mου αρέσει (hoşuma gidiyor, hoşlanıyorum)
Bu deyiş Yunanca’da en çok kullanılan kalıplardan biridir. Bu kalıpta αρέσω fiilinin genellikle 3.tekil şahsı olan αρέσει ile 3.çoğul şahsı αρέσουν kullanılır. Fiilin 3. tekil şahıs ya da 3.çoğul şahıs olmasını fiilden sonra gelen yalın haldeki ismin tekil ya da çoğul olması belirler. Fiilden önce ise şahıs zamirinin μου, σου, του, της, μας, σας,    τους    şekilleri     kullanılır.     Aşağıdaki     örnekleri     dikkatle inceleyiniz. 

Μου αρέσει το κόκκινο χρώμα. Kırmızı renk hoşuma gidiyor.
 
Σου αρέσει αυτή η πράσινη μπλούζα; Bu yeşil kazak hoşuna gidiyor mu?
 
Δεν του αρέσει η τσάντα μου. Çantam (onun) hoşuna gitmiyor.
 
Μας αρέσει το φόρεμά σου. Elbisen hoşumuza gidiyor. Σας αρέσει ο τουρκικός καφές;
Türk kahvesi hoşunuza gidiyor mu?
 
Δεν τους αρέσει ο θαλασσινός αέρας. Deniz havası (onların) hoşuna gitmiyor.
 
Açıklama: Yukarıdaki örneklerin hepsinde fiilin 3.tekil şahsı kullanılmıştır. Çünkü dikkat edilecek olursa fiillerden sonra gelen isimler hep yalın tekil haldedir. Fiilden önce gelen zamirlerin tekil ve çoğul olması fiile tesir etmez.
 
Δεν μου αρέσουν τα παπούτσια σου. Ayakkabıların hoşuma gitmiyor(lar).
 
Σου αρέσουν τα μαλλιά μου;
Saçlarım (senin) hoşuna gidiyor mu?
 
Δεν του αρέσουν οι φλύαρες κοπέλες. Geveze kızlar (onun) hoşuna gitmiyor.
 
Μας αρέσουν οι ιστορίες με περιπέτειες. Maceralı hikâyeler (bizim) hoşumuza gidiyor.
 
Σας αρέσουν τα γρήγορα αυτοκίνητα;
Hızlı otomobiller (sizin) hoşunuza gidiyor mu?
 
Δεν τους αρέσουν οι κωμικοί ηθοποιοί. Komik artistler (onların) hoşuna gitmiyorlar.
 
Uyarı: Yukarıdaki örneklerde de fiiller ve onu takip eden yalın haldeki isimlere dikkat ediniz.
 
Του αρέσει το ταξίδι. (Yolculuk onun hoşuna gidiyor ya da yolculuktan hoşlanıyor ) cümlesinde şahsın ismi verilmeden sadece του şahıs zamiri kullanılarak ifade edilmiş. “O” denen şahsın kim olduğu isim verilerek söylenmek isteniyorsa iki farklı şekilde ifade etmek mümkündür.
 
 1. Şahsın ismi iyelik halinde (-in hali) artikeliyle birlikte Του αρέσει το ταξίδι. cümlesinin baş tarafına yerleştirilir. Şu halde, “Yolculuk Yani’nin hoşuna gidiyor” demek istiyorsak, cümleyi, Του Γιάννη του αρέσει το ταξίδι. şeklinde kurmamız gerekir.
 
Του αρέσει το ταξίδι. (Yolculuk onun hoşuna gidiyor.)
Του Γιάννη τού αρέσει το ταξίδι. (Yolculuk Yani’nin hoşuna gidiyor.)
 
 1. Του αρέσει το ταξίδι. cümlesinin yine baş tarafına σε ile birlikte şahsın ismini yerleştirmek gerekmektedir, bir farkla ki; fiilden hemen önce gelen şahıs zamiri kaldırılarak. (Σε edatının, ismin -i haliyle birlikte kullanıldığını hatırlayalım.)
 
Του αρέσει το ταξίδι. (Yolculuk onun hoşuna gidiyor.)
Στο Γιάννη αρέσει το ταξίδι. (Yolculuk Yani’nin hoşuna gidiyor.) Aşağıda bu açıklamalarla ilgili örnekleri inceleyiniz.
Του Γιώργου τού αρέσει το άσπρο αυτοκίνητο. ya da Στο Γιώργο αρέσει το άσπρο αυτοκίνητο.
 
Της Καίτης της αρέσει η μουσική. ya da Στην Καίτη αρέσει η μουσική.
 
Του παιδιού τού αρέσουν τα γλυκά. ya da Στο παιδί αρέσουν τα γλυκά.
 
Uyarı: Fiilden önce kullanılacak isim çoğul olduğu taktirde yukarıdaki açıklamanın sadece 2. kısmı uygulanır. Yani σε edatı ile birlikte isim kullanılır. Σε edatıyla ismin -i hali kullanılıyordu.
Στους φίλους μας αρέσουν τα ταξίδια. Στις φίλες μας αρέσει η μουσική.
Στα παιδιά αρέσουν τα γλυκά.
 
Açıklama: Fiilimizin αρέσει ve αρέσουν gibi 3.şahıslarla kullanılışlarının dışında diğer şahıslar ile de kullanılışları vardır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
Καλή είμαι μ’ αυτό το φουστάνι; Σ’ αρέσω;
Bu elbise ile iyi miyim? Hoşuna gidiyor muyum? Δε μ’ αρέσεις καθόλου με κοντά μαλλιά.
Kısa saçlarla hiç hoşuma gitmiyorsun.
 
Μου πάει (bana yakışıyor, bana gidiyor.)
Bu deyiş için, μου αρέσει, μου αρέσουν kalıbında anlatılan tüm açıklamalar aynen geçerlidir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
 
Μου πάει το μπλε χρώμα. Mavi renk bana yakışıyor.
 
Δε σας πάει αυτό το χτένισμα.
Bu saç tarama biçimi size gitmiyor.
 
Μου πάνε τα ψηλά τακούνια. Yüksek topuklar bana yakışıyor.
 
Δεν του πάνε τα πολύ μοντέρνα ρούχα. Çok modern giysiler ona yakışmıyor.
 
Σας πάνε τα μακριά μαλλιά; Uzun saçlar size yakışıyor mu?
 
Του πατέρα μου του πάνε τα γυαλιά. ya da Στον πατέρα μου πάνε τα γυαλιά.
 
Της μητέρας μου της πάει το άσπρο χρώμα. ya da Στη μητέρα μου πάει το άσπρο χρώμα.
 
Του παιδιού τού πάνε τα κοντά παντελόνια. ya da Στο παιδί πάνε τα κοντά παντελόνια.
 
Σε edatlı kullanımda, bazen özne durumunda olan yalın hal, fiilin baş tarafına gelebilir.
 
Τα γυαλιά πάνε στους φίλους μας.
Το άσπρο χρώμα πάει στις φίλες μας. Τα κοντά παντελόνια πάνε στα παιδιά.