Fiiller

Yunanca’da fiiller, kök ve ona bağlı olan çekim eklerinden yapılırlar. Kurala uysun ya da uymasın tüm fiillerin 1) şimdiki zaman kökü 2) geçmiş zaman kökü vardır. Fiillerin bütün zamanları bu iki kökten türetilir. Fiilin öznesi köke bağlı olan çekim ekine göre belirlenir.

Örnek: αγοράζω (satın almak) fiilinde αγοράζ- kısmı fiilin kökü, kısmı ise çekim ekidir. Kök kısmı sabit kalarak çekim ekleri değiştirilmek suretiyle filler çekilirler. Aşağıda αγοράζω fiilinin şimdiki / geniş zaman çekimi (Yunanca’da şimdiki zaman ile geniş zaman aynı formattır) verilmiştir. Yunanca’da etken fiiller 1. grup ve

2. grup diye iki kısma ayrılır. Biz önce etken (aktif) fiillerin 1. grubunu göreceğiz. Bu gruba giren ve kurala uyan fiillerin tamamı şimdiki zaman köküne ω, εις, ει, ουμε, ετε, ουν eklerinin eklenmesi suretiyle yapılır.

Yunanca Türkçe
αγοράζω satın alıyorum / satın alırım
αγοράζεις satın alıyorsun / satın alırsın
αγοράζει satın alıyor / satın alır
αγοράζουμε satın alıyoruz / satın alırız
αγοράζετε satın alıyorsunuz / satın alırsınız
αγοράζουν satın alıyorlar / satın alırlar

Yukarıda çekimini gördüğümüz fiilin αγοράζω fiilinin şimdiki zaman kökü olan αγοράζ- şeklinden aşağıdaki zamanlar türetilir.

ŞİMDİKİ ZAMAN KÖKÜNDEN TÜRETİLEN ZAMANLAR (ETKEN ÇATI 1. GRUP FİİLLER)

 1. Şimdiki / Geniş Zaman: (çekimini yukarıda gördük)
 2. Şimdiki / Geniş Zamanın Hikayesi: Fiilin αγοράζ- köküne aşağıdaki ekleri eklemek suretiyle yapılır.
αγόραζ - α satın alıyordum / satın alırdım - α
αγόραζ - ες satın alıyordun / satın alırdın - ες
αγόραζ - ε satın alıyordu / satın alır - ε
αγοράζ - αμε satın alıyorduk / satın alırdık - αμε
αγοράζ - ατε satın alıyordunuz / satın alırdınız - ατε
αγόραζ - αν satın alıyorlardı / satın alırlardı - αν

Açıklama: Yunanca’da tüm geçmiş zamanlarda vurgu, kural gereği sondan üçüncü hecede bulunmak zorundadır. Bu nedenle iki heceli fiillerde hece tamamlamak için fiilin baş kısmına “ε” getirilir. Örnek: κλείνω (κλεί-νω) - έκλεινα (έ-κλει-να). Bu durum, çekimde fiil üç heceden az olduğu zaman uygulanır. Onun için, fiilin 1. ve 2. çoğul şahıslarından çekim eklerinin iki heceli olmasından dolayı bu ilave heceye lüzum yoktur.

 1. tekil έ-κλει-να 1. çoğul κλεί-να-με*
 2. tekil έ-κλει-νες 2. çoğul κλεί-να-τε*
 3. tekil έ-κλει-νε 3. çoğul έ-κλει-να

Sürekli Gelecek Zaman: Yunanca’da Türkçe’den farklı olarak biri sürekli gelecek, diğeri ise basit gelecek zaman olmak üzere iki gelecek zaman vardır. Aralarındaki fark şudur; Basit gelecek zaman, gelecekte başlayıp bir müddet sürdükten sonra bitecek olan eylemi gösterir. Diğeri ise gelecekte başlayıp sürecek ya da tekrarlayacak olan eylemi gösterir. Bunu bir örnekle açıklayacak olursan; “Filiz yarın İstanbul’a gidecek” cümlesinde eylem yarın gerçekleşecek ve bitecek. Böyle bir eylem basit gelecek zamanla ifade edilir. “Filiz yarından itibaren her Cumartesi İstanbul’a gidecek” cümlesinde ise eylem yarından itibaren başlayacak ve her Cumartesi devam edecektir. Böyle bir cümle ise sürekli gelecek zaman ile ifade edilmektedir. Basit gelecek zaman, geçmiş zaman kökünden yapıldığı için daha sonra göreceğiz. Sürekli gelecek zamanı oluşturmak için fiilin şimdiki zaman çekimlerinin baş tarafına sadece “θα” sözcüğünü koymamış yeterli olmaktadır.

Yunanca Türkçe
θα αγοράζω satın alacağım
θα αγοράζεις satın alacaksın
θα αγοράζει satın alacak
θα αγοράζουμε satın alacağız
θα αγοράζετε satın alacaksınız
θα αγοράζουν satın alacaklar
 1. Gelecek Zamanın Hikâyesi: Bu zaman, şimdiki / geniş zamanın hikâyesi formatının baş tarafına “θα” sözcüğünü koymakla yapılır.
Yunanca Türkçe
θα αγόραζ - α satın alacaktım
θα αγόραζ - ες satın alacaktın
θα αγόραζ - ε satın alacak
θα αγοράζ - αμε satın alacaktık
θα αγοράζ - ατε satın alacaktınız
θα αγόραζ - αν satın alacaklardı

B) GEÇMİŞ ZAMAN KÖKÜNDEN TÜRETİLEN ZAMANLAR (ETKEN ÇATI 1. GRUP FİİLLER)

Fiilin basit geçmiş zaman kökünü bulmak için birtakım kuralları bilmek gereklidir. Bu kurallardan en çok bilinenleri şunlardır:
 1. Şimdiki zaman kök bitimi -ν, -ζ, -θ olan fiillerde, geçmiş zamana dönüştürülürken bu harfler ’ya dönüşür. κλείνω - έκλεισα, αγοράζω - αγόρασα, νιώθω - ένιωσα.
Açıklama: ακούω - άκουσα istisnadır.
 1. Şimdiki zaman kök bitimi -ζ, -κ, -γ, -σκ, -χν, -γγ, -γχ, -ττ olan fiillerde bu bitimler geçmiş zaman kökü olurken olurlar. αλλάζω - άλλαξα, πλέκω - έπλεξα, ανοίγω - άνοιξα, διδάσκω - δίδαξα, τρέχω
- έτρεξα, διώχνω - έδιωξα, σφίγγω - έσφιξα, ελέγχω - έλεγξα, κηρύττω - κήρυξα

Açıklama: Şimdiki zaman bitimi -ζω olan fiillerin bir kısmı bu grupta da yer almaktadır. Özel bir kural olmadığı için bu fiiller ezberlenmelidir.

 1. Şimdiki zaman kök bitimi -π, -β, -φ, -πτ olan fiillerde, bu harfler
şekline dönüşür. λάμπω - έλαμψα, κόβω - έκοψα, γράφω - έγραψα, ανακαλύπτω - ανακάλυψα
 1. Şimdiki zaman kök bitimi -εύ olan fiillerde, bu harfler -εψ ’ya dönüşür. δουλεύω - δούλεψα

Basit geçmiş zaman kök yapımını böylece öğrendikten sonra bu kökten türetilen zamanları görelim.

 1. Basit Geçmiş Zaman: Yukarıdaki kurallarla bulduğumuz geçmiş zaman köküne geçmiş zaman ekleri olan α, ες, ε, αμε, ατε, αν(ε) eklerini eklemek suretiyle oluşturulur.
Yunanca Türkçe
αγόρασ - α satın aldım
αγόρασ - ες satın aldın
αγόρασ - ε satın al
αγοράσ - αμε satın aldık
αγοράσ - ατε satın aldınız
αγόρασ - αν satın aldılar

 1. Basit Gelecek Zaman: Fiilin geçmiş zaman köküne şimdiki zaman çekim eklerini getirmek suretiyle oluşturulur. Fiilin baş tarafına gelecek zaman karakteristiği olan “θα” sözcüğü getirilir.
Yunanca Türkçe
θα αγοράσ - ω satın alacağım
θα αγοράσ - εις satın alacaksın
θα αγοράσ - ει satın alacak
θα αγοράσ - ουμε satın alacağız
θα αγοράσ - ετε satın alacaksınız
θα αγοράσ - ουν satın alacaklar
 1. Geçmiş Zamanın Rivayeti: Bu zamanda fiil çekimi iki kısımdan oluşmaktadır. Fiilin çekiminin ilk kısmında daha sonra göreceğimiz έχω (sahip olmak) yardımcı fiilinden yararlanılır. İkinci kısım, fiilin geçmiş zaman köküne şimdiki zamanın çekim eklerinden 3. tekil şahsı eklemek suretiyle (αγοράσει) oluşturulmuştur. Birinci kısımda yer alan έχω çekilir, ikinci kısım olan αγοράσει ise sabit kalır. Aşağıda αγοράζω fiilinin geçmiş zamanın rivayeti çekimi yer almaktadır.
Yunanca Türkçe
έχω αγοράσει satın aldıydım
έχεις αγοράσει satın aldıydın
έχει αγοράσει satın aldıydı
έχουμε αγοράσει satın aldıydık
έχετε αγοράσει satın aldıydınız
έχουν αγοράσει satın aldıydılar
 1. Geçmiş Zamanın Hikayesi: Bu zamanda da fiil çekimi iki kısımdan oluşmaktadır. Fiilin çekiminin ilk kısmında έχω (sahip olmak) yardımcı fiilinin geçmiş zamanı olan είχα kullanılır. İkinci kısım ise, fiilin geçmiş zaman köküne şimdiki zamanın çekimeklerinden 3. tekil şahsı eklemek suretiyle (αγοράσει) oluşturulmuştur. Birinci kısımda yer alan είχα çekilir, ikinci kısım olan αγοράσει ise sabit kalır. Aşağıda αγοράζω fiilinin geçmiş zamanın hikayesi çekimi yer almaktadır.
Yunanca Türkçe
είχα αγοράσει satın almıştım
είχες αγοράσει satın almıştın
είχε αγοράσει satın almıştı
είχαμε αγοράσει satın almıştık
είχατε αγοράσει satın almıştınız
είχαν αγοράσει satın almıştılar
 1. Gelecek Zamanın Rivayeti: Fiilin bu zamanı, geçmiş zamanın rivayeti şeklinin başına “θα” getirilmek suretiyle yapılır. Aşağıda αγοράζω fiilinin gelecek zamanın rivayeti çekimi yer almaktadır.
Yunanca Türkçe
θα έχω αγοράσει satın almış olacağım
θα έχεις αγοράσει satın almış olacaksın
θα έχει αγοράσει satın almış olacak
θα έχουμε αγοράσει satın almış olacağız
θα έχετε αγοράσει satın almış olacaksınız
θα έχουν αγοράσει satın almış olacaklar

- ETKEN ÇATI (AKTİF) 2. GRUP FİİLLER -

Etken çatı 2. grup fiiller kendi aralarında 2 kısma ayrılır. Bu fiillerden birinci kısımda yer alanlar αγαπώ fiili gibi çekilir ve ώ, άς, ά, άμε, άτε, ούν eklerini alır,

a) 2. grup fiillerin Şimdiki / Geniş Zamanı

αγαπ - ώ seviyorum / severim αγαπ - άς seviyorsun / seversin

αγαπ - ά seviyor / sever αγαπ - άμε seviyoruz / severiz

αγαπ - άτε seviyorsunuz / seversiniz αγαπ - ούν seviyorlar / severler

Açıklama: Αγαπώ fiili tekilin 1. tekil şahsı αγαπάω 3. tekil şahsı αγαπάει, 1. çoğul şahsı αγαπούμε, 3. çoğul şahsı ise αγαπάνε alternatif çekimlerine sahiptir. Bu formlar da kullanılmaktadır.

2. grup fiillerin ikinci kısımda yer alanlar ise οδηγώ fiili gibi çekilir ve ώ, είς, εί, ούμε, είτε, ούν eklerini alırlar.

Yunanca Türkçe
οδηγ - ώ (otomobil) sürüyorum / sürerim
οδηγ - είς (otomobil) sürüyorsun / sürersin
οδηγ - εί (otomobil) sürüyor / sürer
οδηγ - ούμε (otomobil) sürüyoruz / süreriz
οδηγ - είτε (otomobil) sürüyorsunuz / sürersiniz
οδηγ - ούν (otomobil) sürüyorlar / sürerler

Grup fiillerin diğer zamanlarının çekimleri

Şimdiki / Geniş Zaman

Yunanca Türkçe
θα αγαπάω / αγαπώ seveceğim
θα αγαπάς seveceksin
θα αγαπάει / αγαπά sevecek
θα αγαπάμε / αγαπούμε seveceğiz
θα αγαπάτε seveceksiniz
θα αγαπάνε / αγαπούν sevecekler

Şimdiki / Geniş Zamanın Hikayesi

Yunanca Türkçe
αγαπούσα seviyordum / severdim
αγαπούσες seviyordun / severdin
αγαπούσε seviyordu / severdi
αγαπούσαμε seviyorduk / severdik
αγαπούσατε seviyordunuz / severdiniz
αγαπούσαν seviyorlardı / severlerdi

Gelecek Zamanın Hikâyesi

Yunanca Türkçe
θα αγαπούσα sevecektim
θα αγαπούσες sevecektin
θα αγαπούσε sevecekti
θα αγαπούσαμε sevecektik
θα αγαπούσατε sevecektiniz
θα αγαπούσαν seveceklerdi

Basit Gelecek Zaman

Yunanca Türkçe
θα αγαπήσω seveceğim
θα αγαπήσεις seveceksin
θα αγαπήσει sevecek
θα αγαπήσουμε seveceğiz
θα αγαπήσετε seveceksiniz
θα αγαπήσουν sevecekler

Basit Geçmiş Zaman

Yunanca Türkçe
αγάπησα sevdim
αγάπησες sevdin
αγάπησε sevdi
αγαπήσαμε sevdik
αγαπήσατε sevdiniz
αγάπησαν sevdiler

Geçmiş Zamanın Hikâyesi

Yunanca Türkçe
είχα αγαπήσει sevmiştim
είχες αγαπήσει sevmiştin
είχε αγαπήσει sevmişti
είχαμε αγαπήσει sevmiştik
είχατε αγαπήσει sevmiştiniz
είχαν αγαπήσει sevmişlerdi

Geçmiş Zamanın Rivayeti

Yunanca Türkçe
έχω αγαπήσει sevdiydim
έχεις αγαπήσει sevdiydin
έχει αγαπήσει sevdiydi
έχουμε αγαπήσει sevdiydik
έχετε αγαπήσει sevdiydiniz
έχουν αγαπήσει sevdiydiler

Gelecek Zamanın Rivayeti

Yunanca Türkçe
θα έχω αγαπήσει sevmiş olacağım
θα έχεις αγαπήσει sevmiş olacaksın
θα έχει αγαπήσει sevmiş olacak
θα έχουμε αγαπήσει sevmiş olacağız
θα έχετε αγαπήσει sevmiş olacaksınız
θα έχουν αγαπήσει sevmiş olacaklar

Açıklama: Yukarıda sadece etken çekimleri verilmiş olan gerek 1. grup, gerekse 2. grup fiillerin, edilgen şekilleri ile dilek-istek ve emir kipleri kitabımızın ilerleyen sayfalarında tablo halinde verildiğinden daha fazla ayrıntıya girilmemiştir.

YARDIMCI FİİLLER

Έχω (sahip olmak) fiili Yunanca’da kullanımı çok sık olan bir yardımcı fiildir. Çekiminde 1. grupta yer alan fiillerin eklerini alır.

έχω sahibim έχουμε sahibiz
έχεις sahipsin έχετε sahipsiniz
έχει sahiptir έχουν sahiptirler

Έχω fiili, mülkiyet ve sahiplik bildirir. Türkçe’de sahip olunan şey ismin -e hali ile (eve sahibim) ifade edilirken, Yunanca’da ismin -i hali (evi sahibim) ile ifade edilir. Yani έχω fiilinden sonra gelen isim (fiilinin nesnesi) -i halinde bulunur. Örnek: Bir oğul ve iki kıza sahibim. (Bir oğlum ve iki kızım var.) Έχω ένα γιο και δυο κόρες. Bu cümlede yer alan “γιο” ve “κόρες” sözcükleri -i halindedir.

Bu fiilin diğer zamanları şöyledir;

θα έχω sahip olacağım θα έχουμε sahip olacağız
θα έχεις sahip olacaksın θα έχετε sahip olacaksınız
θα έχει sahip olacak θα έχουν sahip olacaklar
είχα sahiptim είχαμε sahiptik
είχες sahiptin είχατε sahiptiniz
είχε sahipti είχαν sahiptiler
θα είχα sahip olacaktım θα είχαμε sahip olacaktık
θα είχες sahip olacaktın θα είχατε sahip olacaktınız
θα είχε sahip olacaktı θα είχαν sahip olacaklardı

Είμαι fiili de çok sık kullanılan bir yardımcı fiildir. Türkçe’de isim ya da sıfatın bitimine gelen -im (öğretmenim), -sin (sen çok gevezesin), -dır (bu yer dardır) anlamlarını verir. Hemen hemen bütün isim, sıfat, zamir vb. ile birlikte bulunabildiği için çok geniş kullanım alanı vardır. Kendine özgü bir çekimi vardır.

Yunanca Türkçe
είμαι δάσκαλος öğretmenim
είσαι δάσκαλος öğretmensin
είναι δάσκαλος öğretmendir
είμαστε δάσκαλοι öğretmeniz
είστε (είσαστε*) δάσκαλοι öğretmensiniz
είναι δάσκαλοι öğretmendirler

* είσαστε çekimi de kullanılmakta olan bir formdur. Yukarıdaki çekimde 1. çoğul şahıstan itibaren “δάσκαλος” sözcüğünün çoğul şekli olan “δάσκαλοι” kullanılmıştır.

Bu fiilin diğer zamanları şöyledir;

θα είμαι olacağım θα είμαστε olacağız
θα είσαι olacaksın θα είστε olacaksınız
θα είναι olacak θα είναι olacaklar
ήμουν idim ήμαστε (ήμασταν) idik
ήσουν idin ήσαστε (ήσασταν) idiniz
ήταν idi ήταν idiler
θα ήμουν olacaktım θα ήμαστε olacaktık
θα ήσουν olacaktın θα ήσαστε olacaktınız
θα ήταν olacaktı θα ήταν olacaklardı

YUNANCA’YA ÖZGÜ BAZI KALIPLAR

Mου αρέσει (hoşuma gidiyor, hoşlanıyorum)

Bu deyiş Yunanca’da en çok kullanılan kalıplardan biridir. Bu kalıpta αρέσω fiilinin genellikle 3.tekil şahsı olan αρέσει ile 3.çoğul şahsı αρέσουν kullanılır. Fiilin 3. tekil şahıs ya da 3.çoğul şahıs olmasını fiilden sonra gelen yalın haldeki ismin tekil ya da çoğul olması belirler. Fiilden önce ise şahıs zamirinin μου, σου, του, της, μας, σας, τους şekilleri kullanılır. Aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz.
Yunanca Türkçe
Μου αρέσει το κόκκινο χρώμα. Kırmızı renk hoşuma gidiyor.
Σου αρέσει αυτή η πράσινη μπλούζα; Bu yeşil kazak hoşuna gidiyor mu?
Δεν του αρέσει η τσάντα μου. Çantam (onun) hoşuna gitmiyor.
Μας αρέσει το φόρεμά σου. Elbisen hoşumuza gidiyor.
Σας αρέσει ο τουρκικός καφές; Türk kahvesi hoşunuza gidiyor mu?
Δεν τους αρέσει ο θαλασσινός αέρας. Deniz havası (onların) hoşuna gitmiyor.

Açıklama: Yukarıdaki örneklerin hepsinde fiilin 3.tekil şahsı kullanılmıştır. Çünkü dikkat edilecek olursa fiillerden sonra gelen isimler hep yalın tekil haldedir. Fiilden önce gelen zamirlerin tekil ve çoğul olması fiile tesir etmez.

Δεν μου αρέσουν τα παπούτσια σου. Ayakkabıların hoşuma gitmiyor(lar).

Σου αρέσουν τα μαλλιά μου;

Saçlarım (senin) hoşuna gidiyor mu?

Δεν του αρέσουν οι φλύαρες κοπέλες. Geveze kızlar (onun) hoşuna gitmiyor.

Μας αρέσουν οι ιστορίες με περιπέτειες. Maceralı hikâyeler (bizim) hoşumuza gidiyor.

Σας αρέσουν τα γρήγορα αυτοκίνητα;

Hızlı otomobiller (sizin) hoşunuza gidiyor mu?

Δεν τους αρέσουν οι κωμικοί ηθοποιοί. Komik artistler (onların) hoşuna gitmiyorlar.

Uyarı: Yukarıdaki örneklerde de fiiller ve onu takip eden yalın haldeki isimlere dikkat ediniz.

Του αρέσει το ταξίδι. (Yolculuk onun hoşuna gidiyor ya da yolculuktan hoşlanıyor ) cümlesinde şahsın ismi verilmeden sadece του şahıs zamiri kullanılarak ifade edilmiş. “O” denen şahsın kim olduğu isim verilerek söylenmek isteniyorsa iki farklı şekilde ifade etmek mümkündür.

 1. Şahsın ismi iyelik halinde (-in hali) artikeliyle birlikte Του αρέσει το ταξίδι. cümlesinin baş tarafına yerleştirilir. Şu halde, “Yolculuk Yani’nin hoşuna gidiyor” demek istiyorsak, cümleyi, Του Γιάννη του αρέσει το ταξίδι. şeklinde kurmamız gerekir.

Του αρέσει το ταξίδι. (Yolculuk onun hoşuna gidiyor.)

Του Γιάννη τού αρέσει το ταξίδι. (Yolculuk Yani’nin hoşuna gidiyor.)

 1. Του αρέσει το ταξίδι. cümlesinin yine baş tarafına σε ile birlikte şahsın ismini yerleştirmek gerekmektedir, bir farkla ki; fiilden hemen önce gelen şahıs zamiri kaldırılarak. (Σε edatının, ismin -i haliyle birlikte kullanıldığını hatırlayalım.)

Του αρέσει το ταξίδι. (Yolculuk onun hoşuna gidiyor.)

Στο Γιάννη αρέσει το ταξίδι. (Yolculuk Yani’nin hoşuna gidiyor.) Aşağıda bu açıklamalarla ilgili örnekleri inceleyiniz.

Του Γιώργου τού αρέσει το άσπρο αυτοκίνητο. ya da Στο Γιώργο αρέσει το άσπρο αυτοκίνητο.

Της Καίτης της αρέσει η μουσική. ya da Στην Καίτη αρέσει η μουσική.

Του παιδιού τού αρέσουν τα γλυκά. ya da Στο παιδί αρέσουν τα γλυκά.

Uyarı: Fiilden önce kullanılacak isim çoğul olduğu taktirde yukarıdaki açıklamanın sadece 2. kısmı uygulanır. Yani σε edatı ile birlikte isim kullanılır. Σε edatıyla ismin -i hali kullanılıyordu.

Στους φίλους μας αρέσουν τα ταξίδια. Στις φίλες μας αρέσει η μουσική.

Στα παιδιά αρέσουν τα γλυκά.

Açıklama: Fiilimizin αρέσει ve αρέσουν gibi 3.şahıslarla kullanılışlarının dışında diğer şahıslar ile de kullanılışları vardır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Καλή είμαι μ’ αυτό το φουστάνι; Σ’ αρέσω;

Bu elbise ile iyi miyim? Hoşuna gidiyor muyum? Δε μ’ αρέσεις καθόλου με κοντά μαλλιά.

Kısa saçlarla hiç hoşuma gitmiyorsun.

Μου πάει (bana yakışıyor, bana gidiyor.)

Bu deyiş için, μου αρέσει, μου αρέσουν kalıbında anlatılan tüm açıklamalar aynen geçerlidir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Μου πάει το μπλε χρώμα. Mavi renk bana yakışıyor.

Δε σας πάει αυτό το χτένισμα.

Bu saç tarama biçimi size gitmiyor.

Μου πάνε τα ψηλά τακούνια. Yüksek topuklar bana yakışıyor.

Δεν του πάνε τα πολύ μοντέρνα ρούχα. Çok modern giysiler ona yakışmıyor.

Σας πάνε τα μακριά μαλλιά; Uzun saçlar size yakışıyor mu?

Του πατέρα μου του πάνε τα γυαλιά. ya da Στον πατέρα μου πάνε τα γυαλιά.

Της μητέρας μου της πάει το άσπρο χρώμα. ya da Στη μητέρα μου πάει το άσπρο χρώμα.

Του παιδιού τού πάνε τα κοντά παντελόνια. ya da Στο παιδί πάνε τα κοντά παντελόνια.

Σε edatlı kullanımda, bazen özne durumunda olan yalın hal, fiilin baş tarafına gelebilir.

Τα γυαλιά πάνε στους φίλους μας.

Το άσπρο χρώμα πάει στις φίλες μας. Τα κοντά παντελόνια πάνε στα παιδιά.