Esas Sayılar

Yunanca Anlamı
ένας - μια - ένα bir (erkek-dişi-tarafsız)
δυο iki (cins yok)
τρεις - τρία üç (erkek/dişi-tarafsız)
τέσσερις - τέσσερα dört (erkek/dişi-tarafsız)
πέντε beş (cins yok)
έξι altı (cins yok)
επτά yedi (cins yok)
οκτώ sekiz (cins yok)
εννέα dokuz (cins yok)
δέκα on (cins yok)
ένδεκα on bir (cins yok)
δώδεκα on iki (cins yok)
δεκατρείς - δεκατρία on üç (erkek/dişi-tarafsız)
δεκατέσσερις - δεκατέσσερα on dört (erkek/dişi-tarafsız)
δεκαπέντε on beş (cins yok)
δεκαέξι (δεκάξι) on altı (cins yok)
δεκαεπτά on yedi (cins yok)
δεκαοκτώ on sekiz (cins yok)
δεκαεννέα on dokuz (cins yok)
είκοσι yirmi (cins yok)
είκοσι ένας / μια / ένα yirmi bir (erkek/dişi-tarafsız)
είκοσι δυο yirmi iki (cins yok)
τριάντα otuz (cins yok)
σαράντα kırk (cins yok)
πενήντα elli (cins yok)
εξήντα altmış (cins yok)
εβδομήντα yetmiş (cins yok)
ογδόντα seksen (cins yok)
ενενήντα doksan (cins yok)
εκατόν yüz (cins yok)
εκατόν ένας / μια / ένα yüz bir (erkek-dişi-tarafsız)
εκατό(ν) δυο yüz iki (cins yok)
διακόσιοι, διακόσιες, διακόσια iki yüz (erkek-dişi-tarafsız)
τριακόσιοι, -ες, -α üç yüz (erkek-dişi-tarafsız)
τετρακόσιοι, -ες, -α dört yüz (erkek-dişi-tarafsız)
πεντακόσιοι, -ες, -α beş yüz (erkek-dişi-tarafsız)
εξακόσιοι, -ες, -α altı yüz (erkek-dişi-tarafsız)
επτακόσιοι, -ες, -α yedi yüz (erkek-dişi-tarafsız)
οκτακόσιοι, -ες, -α sekiz yüz (erkek-dişi-tarafsız)
εννιακόσιοι, -ες, -α dokuz yüz (erkek-dişi-tarafsız)
χίλιοι, χίλιες, χίλια bin (erkek-dişi-tarafsız)
δυο χιλιάδες iki bin (dişi)
δέκα χιλιάδες on bin (dişi)
εκατό χιλιάδες yüz bin (dişi)
ένα εκατομμύριο bir milyon (tarafsız)
ένα δισεκατομμύριο bir milyar (tarafsız)
Açıklamalar:

1’den 100’e kadar olan sayılarda 1, 3, 4 ila, sonu 1, 3, 4 ile biten sayılar (21-31-41-51-61-71-81-91, 13-23-33-43-53-63-73-83-93 ve 14-24-34-44-54-64-74-84-94 gibi) çekilir ve bu nedenle birler hanesi aynen sıfatlarda olduğu gibi nitelediği ismin cinsiyetine göre (erkek/dişi/tarafsız) şekil alır. On bir (11) bu kurala dahil değildir. Çekimi yapılabilen 1 (bir), 3 (üç) ve 4’ün (dört) çekimleri aşağıdaki gibidir.

Erkek Dişi Nötr
yalın ένας μία (μια) ένα
iyelik ενός μιας ενός
-i hali ένα(ν) μία (μια) ένα

1 erkek-ένας άντρας 1 kadın-μια γυναίκα 1 çocuk-ένα παιδί

41 öğrenci σαράντα ένας μαθητές 43 kız σαράντα τρεις κόρες 44 kalem σαράντα τέσσερα μολυβιά

100 (εκατόν) rakamı çekimsizdir. Εκατό(ν)’un sonundaki “ν” harfi fonetik sebeplerden dolayı konulup kaldırılmaktadır. 101’den 199’a kadar olan rakamlarda da (199 dahil), sadece birler basamağındaki çekimi olan sayılar niteledikleri isme göre değişiklik gösterirler. Yani birler basamağı nitelediği isme göre erkek, dişi ya da tarafsız, onlar basamağı çekimsiz, yüzler basamağı çekimsizdir.

131 kalem εκατόν τριάντα ένα μολυβιά 133 kız εκατόν τριάντα τρεις κόρες 134 öğrenci εκατόν τριάντα τέσσερις μαθητές

200’den 999’a kadar olan rakamlarda (999 dahil), birler basamağındaki çekilebilir rakamlar, yüzler basamağında ise bütün rakamlar isme göre çekilirler.

461 kız τετρακόσιες εξήντα μια κόρες 463 öğrenci τετρακόσιοι εξήντα τρεις μαθητές 464 kalem τετρακόσια εξήντα τέσσερα μολυβιά

Bin (1000) rakamı (χίλιοι, -ες, -α) nitelediği isme göre çekilir. 2000’den itibaren, binler basamağında bulunan ve çekimi yapılabilen tüm sayılar her zaman dişidir. On binler basamağında sonu 3 ve 4 ile bitenler (13.000 ve 14.000 gibi), yüz binler basamağında ise (yüz bin hariç) bütün rakamlar (200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000) her zaman dişidir. Milyonlar basamağında ise bütün rakamlar tarafsızdır. Milyarlar basamağı da tarafsızdır.

2.361 öğrenci δυο χιλιάδες τριακόσιοι εξήντα ένας μαθητές

2.363 kız δυο χιλιάδες τριακόσιες εξήντα τρεις κόρες

2.364 kalem δυο χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα μολυβιά

Sıra Sayıları

Açıklama: Sıra sayıları aynen sıfatlar gibi çekilirler. Nitelediği isme cins (erkek-dişi-tarafsız), sayı (tekil-çoğul) ve çekim (yalın, iyelik, -i hali, hitap hali) olarak aynen uymak zorundadır. Bitimleri genellikle -ος, -η, -ο olduğu için bu bitimli sıfatlar gibi çekilirler.

Yunanca Anlamı
πρώτος, πρώτη, πρώτο birinci
δεύτερος, δεύτερη, δεύτερο ikinci
τρίτος, τρίτη, τρίτο üçüncü
τέταρτος, τέταρτη, τέταρτο dördüncü
πέμπτος, πέμπτη, πέμπτο beşinci
έκτος, έκτη, έκτο altıncı
έβδομος, έβδομη, έβδομο yedinci
όγδοος, όγδοη, όγδοο sekizinci
ένατος, ένατη, ένατο dokuzuncu
δέκατος, δέκατη, δέκατο onuncu
ενδέκατος, ενδέκατη, ενδέκατο on birinci
δωδέκατος, δωδέκατη, δωδέκατο on ikinci
δέκατος τρίτος, -η, -ο on üçüncü
δέκατος τέταρτος, -η, -ο on dördüncü
δέκατος πέμπτος, -η, -ο on beşinci
δέκατος έκτος, -η, -ο on altıncı
δέκατος έβδομος, -η, -ο on yedinci
δέκατος όγδοος, -η, -ο on sekizinci
δέκατος ένατος, -η, -ο on dokuzuncu
εικοστός, -ή, -ό yirminci
εικοστός πρώτος, -η, -ο yirmi birinci
εικοστός δεύτερος, -η, -ο yirmi ikinci
τριακοστός, -ή, -ό otuzuncu
τεσσαρακοστός, -ή, -ό kırkıncı
πεντηκοστός, -ή, -ό ellinci
εξηκοστός, -ή, -ό altmışıncı
εβδομηκοστός, -ή, -ό yetmişinci
ογδοηκοστός, -ή, -ό sekseninci
ενενηκοστός, -ή, -ό doksanıncı
εκατοστός, -ή, -ό yüzüncü
εκατοστός πρώτος, -η, -ο yüz birinci
εκατοστός δεύτερος, -η, -ο yüz ikinci
διακοσιοστός, -ή, -ό iki yüzüncü
τριακοσιοστός, -ή, -ό üç yüzüncü
τετρακοσιοστός, -ή, -ό dört yüzüncü
πεντακοσιοστός, -ή, -ό beş yüzüncü
εξακοσιοστός, -ή, -ό altı yüzüncü
επτακοσιοστός, -ή, -ό yedi yüzüncü
οκτακοσιοστός, -ή, -ό sekiz yüzüncü
εννιακοσιοστός, -ή, -ό dokuz yüzüncü
χιλιοστός, -ή, -ό bininci
δισχιλιοστός, -ή, -ό iki bininci
δεκακισχιλιοστός, -ή, -ό on bininci
εκατοντακισχιλιοστός, -ή, -ό yüz bininci
εκατομμυριοστός, -ή, -ό bir milyonuncu
δισεκατομμυριοστός, -ή, -ό bir milyarıncı